Om Frijord

Vi är en grupp från södra Värmland som sedan 2010 arbetat med att skapa förutsättningar för ett hållbart levnadssätt, där vi i största möjliga mån utnyttjar lokala resurser för att producera nödvändig mat och energi. Under 2012 startades Frijord Ekonomisk Förening, i syfte att samla likasinnade människor för att utveckla metoder, utbyta information och inspirera till en bättre värld.

Frijord vill verka för en levande landsbyggd och skapa ett socialt och miljömässigt hållbart boende för sina medlemmar

Frijord vill verka för en levande landsbyggd och skapa ett socialt och miljömässigt hållbart boende för sina medlemmar

Föreningen Frijord vill skapa en stabil plattform som för dess medlemmar möjliggör ett miljömässigt och socialt hållbart leverne. Tillsammans vill vi inom föreningen utveckla kunskaper som är nödvändiga för en gradvis omställning till ett hållbart samhälle och har även som mål att inspirera och lära andra hur man kan leva på ett sätt som värnar om både natur och sociala band människor emellan.

Genom att i största möjliga mån medverka till att stärka inflytandet av den lokala ekonomin snarare än den globala vill vi skapa en levande landsbygd där gemenskap och lokal samverkan är central. Vi ser t.ex. fram emot att kunna distribuera ekologiskt lokalproducerade matvaror, möta våra medmänniskor i ett trevligt byggdecafé eller hjälpa grannen att såga timmer på det lokala sågverket. Vi vill även erbjuda vuxna och barn möjlighet att delta i t.ex. odlings- och hantverksarbete samt forum för teknisk innovation, vilket kan skapa en nyttig mötesplats oberoende av kultur och ålder. Vi har stor strävan att generera samt sprida kunskap som kan komma att bli allt mer värdefull i en framtid där minskad tillgång på fossila bränslen begränsar den globala handeln.

Vad händer idag?

Föreningen verkar för närvarande till största del på två platser, dels vid Krokstad Gamla Skola strax söder om Säffle där Henrik, Ellinor och Anton bor sedan 2016, samt vid Spässlanda Nergården belägen intill Harefjorden norr om Säffle dit familjen Lindh flyttade sommaren 2017. Föreningen har även verksamma medlemmar bosatta i Karlstad samt Göteborg. Ovan nämnda fastigheter är relativt nyförvärvda och mycket fokus ligger i dagsläget på att renovera bostadshus och andra byggnader, anlägga odlingsmark, samt skogsbruk och naturvård.